روزنامه های سیاسی، چهارشنبه ۲ تیر - افلاکیون | افلاکیون