روزنامه‌های سیاسی، یکشنبه ۲۰ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون