یک مراسم قدیمی در جلگه چاه هاشم - افلاکیون | افلاکیون