کودک کار مشهور خودکشی کرد (فیلم)
کودک کار مشهور خودکشی کرد (فیلم)

افلاکیون-خانه ایرانی خبر داد؛ رضا، کودکی که با حضور در برنامه ماه عسل با سخنان خود مشهور شد در سن ۱۸ سالگی متاسفانه بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است.  

افلاکیون-خانه ایرانی خبر داد؛ رضا، کودکی که با حضور در برنامه ماه عسل با سخنان خود مشهور شد در سن ۱۸ سالگی متاسفانه بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است.