دکتر بابایی زاد: شناخت کودک از دنیای پیرامون با نشان دادن پدر و مادر شکل می گیرد