کودک با نشان والدین دنیا را می شناسد/ دکتر بابایی زاد
کودک با نشان والدین دنیا را می شناسد/ دکتر بابایی زاد
دکتر بابایی زاد: شناخت کودک از دنیای پیرامون با نشان دادن پدر و مادر شکل می گیرد