فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قرار بود به اقشار ضعیف جامعه مانند کارگران کمک کنند، این روز‌ها بیشتر به زخم آن‌ها نمک می‌پاشند.
کارگر چرخ دنده تولید هر کشور؛ خصوصی سازی بلایی که به جان کارگران افتاد!
کارگر چرخ دنده تولید هر کشور؛ خصوصی سازی بلایی که به جان کارگران افتاد!