چگونگی تعیین انتخاب محل سکونت زن و مرد براساس قانون مشخص می‌شود.
نحوه تعیین محل سکونت زوجین چگونه است؟
نحوه تعیین محل سکونت زوجین چگونه است؟

به گزارش افلاکیون، مطابق با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می کند سکونت کند مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد.

در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد و بعد از تعیین محل توسط دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت نکند ناشزه محسوب می شود.

اگر منزلی که مرد برای زن تدارک دیده مناسب شئونات زوجه نباشد، زن می تواند الزام مرد به تهیه مسکن مناسب برای خود را از دادگاه درخواست کند زیرا زن بر مرد حق نفقه دارد و مهمترین مصداق نفقه نیز مسکن وی است و از طرف دیگر ملاک تعیین نفقه مناسب شئونات فردی و اجتماعی زن است.

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد مناسب بودن یا نبودن محل تهیه شده توسط مرد، این مورد به کارشناس ارجاع می شود و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه خواهد بود.