مسکنی : تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار با نظارت پیشینی و پسینی
مسکنی : تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار با نظارت پیشینی و پسینی
مسکنی : تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار با نظارت پیشینی و پسینی
تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار


مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه : در بخش تعاون ودر بخش دولتی نظارت جدی تری دراین حوزه داریم .

 

 

 

گروه   اقتصادی خبرگزاری افلاکیون  : مسکنی با بیان اینکه در دو حوزه نظارت پسینی و نظارت پیشینی ناظر  بر تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار هستیم .

مسکنی در نخستین رویداد هم افزایی تعاون بیان کرد ،اقدامات کارگروه ها رفع مشکل تعاونی های مسئله دار به صورت ملی و استانی در حال تشکیل است .

مااز ۷۴ هزار پرونده به ۱۴ هزار پرونده در دوایر قضایی رسیدیم ودیگر اقدام کارگروه ها به صورت پسینی تعیین تکلیف انجام می شود .

به گزارش خبردون : «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و زفاه اجتماعی خاطر نشان کرد : ما بهه صورت میدانی خیلی از تعاونی ها را رصد کرده ایم و کنترل می شوند و مسائل را کنترل می کنیم ولی تاکید می کنم به کلیه اعضا و اعضا هیئت مدیره و ذینفعان که نسبت به رعایت قانون توجه بیشتری داشته باشند و ما در بخش تعاونی ،بخش دولتی نظارت جدی تری در این حوزه داریم .