یاسوج- تصاویر گله ۱۰۰ راسی کل و بز در پارک ملی دنا به ثبت رسید.