دزدی در تهران با خونسردی میله‌های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.