مطابق آمار نیروی کار مهاجر و آمار وزارت کار, درسال ۹۸ حدود ۶۳۶هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۱۱ هزار نفر به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۸۴ هزار نفر حدود ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
سهم نیروی کار مهاجر از بازار کار ایران چقدر است؟
سهم نیروی کار مهاجر از بازار کار ایران چقدر است؟

به گزارش افلاکیون، مهاجرت اصلی­ ترین تحرک مکانی جمعیت است که در تمامی ادوار جامعه وجود داشته است. مهاجرت ها صرف نظر از نوع آن، پیامدهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بردارند که می ­تواند اثرات مثبت یا منفی در مبدا یا مقصد داشته باشد.

اگر شهر مقصد کمبود نیروی کار و امکاناتی برای جذب نیروی انسانی داشته باشد، مهاجرت مفید است، اما وقتی جمعیت ساکن در مقصد با معضل اشتغال روبرو هستند و تورم نیروی کار و رکود اقتصادی در آنجا حاکم است، این مهاجرت ها شکل بیکار گونه به خود گرفته و مشکلات شهر مقصد را بیشتر می ­کند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار وزارت کار نشان می دهد که در سا ل۹۸ حدود ۶۳۶ هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند که این شامل مهاجرت های درون استانی، برون استانی و از خارج به داخل کشور می باشد این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۱۱ هزار نفر به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۸۴ هزار نفر حدود ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

 در سال ۹۸ از تعداد کل مهاجرن ۵۳۳ هزار نفر در سن کار(۱۰ساله و بیشتر) بوده اند. این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ (۵۹۰هزار نفر) به میزان ۹.۸ درصد و نسبت به سال ۹۶ (۵۶۱ هزار نفر) ۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

 نسبت مهاجران در سن کار به کل مهاجران، طی سال های ۹۶ تا ۹۸ همواره روند صعودی داشته است و از۸۲.۱ درصد در سال ۹۶ به ۸۳.۷ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

 نسبت به مردان مهاجر به کل مهاجران طی سال های ۹۶ تا۹۸ کاهش یافته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به ۵۵.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در مقابل سهم زنان طی سال های مذکور افزایش داشته و از ۴۱.۳ در سال ۹۶به ۴۴.۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

همینطور نسبت به مردان مهاجر در سن کار به کل مهاجران در سن کار طی سال های ۹۶ تا ۹۸ همواره روند کاهشی داشته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به میزان ۵۵.۹ درصد در سال ۹۸رسیده است. در مقابل نسبت به زنان طی سال های مذکور همواره روند افزایش داشته و از ۴۱.۳ درسال ۹۶ به ۴۴.۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

درسال ۹۸ حدود ۴۸.۷ درصد مهاجرت های در سن کار مربوط به مهاجرت درون استانی (۲۵۹ هزار نفر) حدود ۴۸.۳ درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (۲۵۷هزار نفر) بوده است. همچنین ۳درصد از خارج به کشور (۱۶هزار نفر) وارد شده اند.

 درسال ۹۸ از ۵۳۳ هزار مهاجر در سن کار، ۲۰۰۴ هزار نفر(۳۸.۳درصد) در زمان آمارگیری در استان مقصد شاغل،۷۱هزار نفر (۱۳.۲ درصد بیکار) و ۲۵۸ هزار نفر(۴۸.۴ درصد)غیرفعال بوده اند.

همچنین می توان دید که در سال ۹۸ سهم مهاجران شاغل در مقایسه با سا های ۹۷ و ۹۶ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم مهاجرانی که در استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده اند. نسبت به سال های ۹۷ و ۹۶ افزایش داشته است.

 از ۲۰۴ هزار نفر مهاجر شاغل،۴۷.۸ درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و ۴۹.۷ درصد آن مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

 همچنین از ۷۱ هزار نفر مهاجر بیکار،۴۱.۸ درصد مربوط به مهاجران درون استانی و ۵۵.۵ درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

 نتایج نشان می دهد در سال ۹۸، استان های یزد با ۸۲.۲ درصد، البرز با ۷۶.۶ درصد، سمنان با ۷۴.۸ درصد، قم با ۷۲.۰ درصد، مرکزی با ۶۸.۰ درصد و تهران با ۶۵.۹ درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران در سن کار برون استانی را در بین استان های کشور داشته اند.

در سال ۹۸ استان های قم با ۹۰.۰ درصد، یزد با ۸۰.۹ درصد، البرز با ۷۴.۴ درصد، زنجان با ۷۳.۹ درصد، سمنان با ۷۰.۳ درصد و همدان با ۶۶.۳ درصد بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را در بین استان های کشور داشته اند.

 نتایج نشان می دهد در سال ۹۸ از ۲۴۳۴۶ هزار نفر شاغل در کل کشور، تنها ۰.۴ درصد آنها مهاجر برون استانی بوده اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یک سال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است.

این نسبت در سال ۹۷ نیز ۰.۴ درصد و در سال ۹۶ حدود ۰.۵ درصد بوده است. همچنین در بین استان های کشور، استان های قزوین، گیلان و همدان با نزدیک به ۱درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را نسبت به کل شاغلان استان دارا هستند.

 نتایج نشان می دهد در سال ۹۸، استان سمنان با ۱۰۰.۰ ، البرز با ۸۲.۵ درصد، قم با ۸۲.۲ درصد، گیلان با ۸۰.۲ درصد، اردبیل با ۷۶.۹ درصد و چهارمحال بختیاری با ۷۶.۵ درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را در بین استان های کشور داشته اند. به عبارت بهتر تمامی مهاجران استان سمنان که در زمان آمارگیری بیکار بوده اند از سایر استان ها به امید یافتن کار به استان سمنان مهاجرت کرده اند.

 نتایج نشان می دهد در سال ۹۸، از ۲۸۹۸ بیکار در کل کشور،۱.۴ درصد آنها مهاجر بوده اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یکسال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است. این نسبت در سال ۹۷ حدود ۰.۸ درصد و در سال ۹۶ حدود ۱.۲ درصد بوده است.

همچنین در بین استان های کشور‌،‌استان های قزوین با ۴.۰ درصد، گیلان با ۳.۸ درصد واردبیل با ۳.۵ درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را نسبت به کل بیکاران استان دارا هستند.

 نتایج نشان می دهد به غیر از استان تهران، در باقی استان ها اغلب مهاجرت برون استانی، از استان های همجوار صورت گرفته است.

کل مهاجران

 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می دهد که در سال ۹۸ حدود۶۳۶ هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند که این شامل مهاجرت های درون استانی، برون استانی و از خارج از داخل کشور می باشد. از این تعداد ۵۵.۲ درصد مزد و ۴۴.۸درصد زن می باشند.

 تعداد مهاجران درسال۹۸ نسبت به سال۹۷، (۷۱۱هزار نفر) به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود (۶۸۴هزار نفر)۶.۹درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین درسال ۹۸، ۴۸.۷ درصدمهاجرت ها مربوط به مهاجرت درون استانی (۳۱۰هزار نفر)،۴۷.۵ درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (۳۰۲ هزار نفر) بوده است. همچنین ۳.۸ درصد از خارج به داخل کشور (۲۴ هزار نفر)وارد شده اند.

 سهم مردان مهاجر نسبت به کل مهاجران طی سال های ۹۶تا۹۸ کاهش یافته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به۵۵.۲ درصد در سال۹۸ رسیده است. در مقابل سهم زنان طی سال های مذکور افزایش داشته و از ۴۱.۳ درصد به ۴۴.۸ درصد رسیده است.

مهاجران در سن کار (۱۰ساله و بیشتر)

در سال۹۸ از تعداد کل مهاجران ۵۳۳ هزار نفر(۸۳.۷ درصد ) در سن کار (۱۰ساله و بیشتر) بوده اند. این نسبت در سال ۹۷ حدود ۸۳.۰ درصد و در سال ۹۶ حدود ۸۲.۱ درصد بوده است.

تعداد مهاجران در سن کار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، (۵۹۰هزار نفر) به میزان ۹.۸ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود (۵۶۰هزار نفر)۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

 آمارها نشان می دهد که علی رغم کاهش تعداد کل مهاجران و تعداد مهاجران در سن کار، سهم مهاجرت نیروی کار نسبت به کل مهاجران از سال۹۶تا۹۸ همواره روند صعودی داشته است. همچنین در سال۹۸ حدود ۴۸.۷ درصد مهاجرت های در سن کار مربوط به مهاجرت  درون استانی (۲۵۹ هزار نفر) ۴۸.۳درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (۲۵۷ هزار نفر) بوده است. همچنین ۳درصد از خارج به کشور (۱۶هزار نفر) وارد شده اند.

 نسبت مردان مهاجر در سن کار نسبت به کل مهاجران در سن کار طی سال های ۹۶تا۹۸ همواره روند کاهشی داشته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به ۵۵.۹ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در مقابل نسبت زنان طی سال های مذکور همواره روند افزایش داسته و از ۴۱.۳ درصد به ۴۴.۱ درصد رسیده است.

مهاجران در سن کار به تفکیک وضع فعالیت

درسال ۹۸ از ۵۳۳ هزار نفر مهاجر درسن کار، ۲۰۴ هزار نفر(۳۸.۳درصد) در زمان آمارگیری در استان مقصد شاغل؛ ۷۱هزار (۱۳.۲ درصد) بیکار و ۲۵۸ هزار نفر(۴۸.۴ درصد) غیر فعال بوده اند. بر اساس نتایج می توان گفت که سهم مهاجران شاغل در مقایسه با سال های۹۷ و ۹۶ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم مهاجرانی که در استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده اند. نسبت به سال های ۹۷ و ۹۶ افزایش داشته است.

از۲۰۴ هزار نفر مهاجر شاغل، ۴۷.۸ درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و ۴۹.۷ درصد آن مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

 همچنین از ۷۱هزار نفر مهاجر بیکار، ۴۱.۸ درصد مربوط به مهاجران درون استانی و ۵۵.۵ درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.