چک نوعی برات تجاری است که در صورت مفقودی باید مراحل قانونی آن طی شود.
سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟
سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

به گزارش افلاکیون، در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

البته باید توجه داشت که این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.

همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار موجل متوفی بعد از فوت او به روز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال و به روز می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.

به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.