تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.
روزنامه های ورزشی، شنبه ۱۸ بهمن
روزنامه های ورزشی، شنبه ۱۸ بهمن