توضیحات دکتر بابایی زاد در باره اینکه دانستن های زندگی خود را چگونه به خرد تبدیک کنیم و به مرحله عمل در آوریم.