دانستن چه زمانی به خرد تبدیل می شود؟
دانستن چه زمانی به خرد تبدیل می شود؟
توضیحات دکتر بابایی زاد در باره اینکه دانستن های زندگی خود را چگونه به خرد تبدیک کنیم و به مرحله عمل در آوریم.