مدیر عامل بنیاد احسان گفت: ۸۹ میلیارد ریال از گروه‌های مردمی برای محرومیت زدایی و پیشرفت مناطق محروم حمایت شده است.
حمایت ۸۹ میلیاردی از گروه‌های مردمی برای پیشرفت مناطق محروم
حمایت ۸۹ میلیاردی از گروه‌های مردمی برای پیشرفت مناطق محروم

زارش افلاکیون، به گاسعید سلیمانی مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام  اظهار کرد: در مجموع در سال های ۹۸ و ۹۹، ۱۳۱ پروژه‌ی آبرسانی با حمایت بنیاد احسان در سراسر کشور احداث و تکمیل شده است.

او با بیان اینکه در این مدت ۱۶ هزار گروه و نهاد مردمی در سایت دنیای احسان ثبت نام کردند، گفت: بنیاد احسان با ۷ هزار گروه و نهاد مردمی ثبت نام شده همکاری مستمر داشته است.

سلیمانی ادامه داد: ۸۹ میلیارد ریال از گروه‌های مردمی برای محرومیت زدایی و پیشرفت مناطق محروم حمایت شده است.

مدیر عامل بنیاد احسان با بیان اینکه ۵۹۶ پروژه پیشرفت مناطق کم برخوردار با حمایت بنیاد احسان شکل گرفته است، گفت: ۱۵۳ پروژه‌ی پزشکی و خدمات درمانی و ۱۵۶ پروژه‌ی ارتقای فرهنگی در سال های  ۹۸ و ۹۹ با حمایت ما ایجاد و تکمیل شده است.