افلاکیون– محمود احمدی نژاد در گفتگو یی گفت: من مدالی از سوریان نگرفتم. مجوز سوریان جعلی است.  

احمدی نژاد: مجوز سوریان جعلی است (فیلم)
احمدی نژاد: مجوز سوریان جعلی است (فیلم)

افلاکیون– محمود احمدی نژاد در گفتگو یی گفت: من مدالی از سوریان نگرفتم. مجوز سوریان جعلی است.